Õppetöö

Vastuvõtu tingimused ja kord


Kärdla Kooli vastuvõtu tingimused ja kord

Vastu võetud 20.04.2017 nr 85

Määrus kehtestatakse põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 27 lg 5 ning haridus- ja teadusministri 19.08.2010 määruse nr 43 „Õpilase kooli vastuvõtmise üldised tingimused ja kord ning koolist väljaarvamise kord” § 2 lg 1 alusel.

§ 1. Õpilase kooli vastuvõtmine

(1) Kooli vastuvõtmiseks esitab vanem elektrooniliselt või paberkandjal taotluse kooli kantseleisse.

(2) Taotlusele lisatakse haridus- ja teadusministri määrusega nõutavad dokumendid ja koolieelse lasteasutuse poolt väljastatud koolivalmiduskaart.

(3) Vanem teavitab kooli lapse erivajadustest.

(4) Kooli direktor kinnitab taotluse vormi.

§ 2. Kooli vastuvõtmise tingimused

(1) Kooli 1.klassi võetakse laps, kes jooksva aasta 1.oktoobriks saab 7-aastaseks ja on tunnistatud kooliküpseks.

(2) Vanema soovil võib 1.klassi võtta lapse, kes on jooksva aasta 30.aprilliks saanud 6-aastaseks ja tunnistatud kooliküpseks.

(3) Taotlus 1.klassi vastuvõtmiseks esitatakse 1.maiks ning 1.klass komplekteeritakse maikuu jooksul.

(4) Taotlusi kooli vastuvõtmiseks võetakse vastu aastaringselt.

(5) Õpilase kooli vastuvõtmise otsustab direktor.

Kärdla Kooli vastuvõtu tingimused ja kord

Vastu võetud 20.04.2017 nr 85

Määrus kehtestatakse põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 27 lg 5 ning haridus- ja teadusministri 19.08.2010 määruse nr 43 „Õpilase kooli vastuvõtmise üldised tingimused ja kord ning koolist väljaarvamise kord” § 2 lg 1 alusel.

§ 1. Õpilase kooli vastuvõtmine

(1) Kooli vastuvõtmiseks esitab vanem elektrooniliselt või paberkandjal taotluse kooli kantseleisse.

(2) Taotlusele lisatakse haridus- ja teadusministri määrusega nõutavad dokumendid ja koolieelse lasteasutuse poolt väljastatud koolivalmiduskaart.

(3) Vanem teavitab kooli lapse erivajadustest.

(4) Kooli direktor kinnitab taotluse vormi.

§ 2. Kooli vastuvõtmise tingimused

(1) Kooli 1.klassi võetakse laps, kes jooksva aasta 1.oktoobriks saab 7-aastaseks ja on tunnistatud kooliküpseks.

(2) Vanema soovil võib 1.klassi võtta lapse, kes on jooksva aasta 30.aprilliks saanud 6-aastaseks ja tunnistatud kooliküpseks.

(3) Taotlus 1.klassi vastuvõtmiseks esitatakse 1.maiks ning 1.klass komplekteeritakse maikuu jooksul.

(4) Taotlusi kooli vastuvõtmiseks võetakse vastu aastaringselt.

(5) Õpilase kooli vastuvõtmise otsustab direktor.