Õpilaskodu

Kodukord

Kärdla Põhikooli õpilaskodu kodukord
Kinnitatud direktori käskkirjaga 29.01.2013 nr 2-61/19 
Muudetud 12.09.2016.a 


1.Õpilaskodusse vastuvõtmine 
1.1. Põhikooli õpilased saavad koha kooli õpilaskodus KOV taotluse või/ja, lapsevanema (eestkostja/hooldaja) avalduse alusel, 
2. Õppetöö toimimine 
2.1. Õpilaskodu töötab õppeperioodil pähapäeval kella 20.00-st kuni reedel kella 17.00-ni. Koolivaheajal (va suvine koolivaheaeg) on erandkorras võimalus elada õpilaskodus AINULT riiklikult finantseeritud kohtadel olevatel õpilastel. 
2.2. Õpilaskodu nimekirjas olevad 1.-3.klassi õpilased osalevad peale õppetunde kooli pikapäevarühma töös.
2.3.Õppetunni ajal kella 16.30 – 18.30 viibib õpilane oma toas ja tegeleb õppimisega. 
2.4.Kodused õppetööd sooritanud ja kasvatajale vastanud põhikooli õpilane viibib kogu õppetunni oma toas ja kasutab ülejäänud aega soovitusliku kirjanduse lugemiseks, käsitöö tegemiseks vms õppetööks vajaliku tegevusega. 
2.5. Õpilased, kes ei jõudnud õppimistunni ajal oma koduseid töid tehtud/õpitud jätkavad õppimist õhtuooteni.(kella 19.30-ni) 
3.Õpilaskodu tavad 
3.1.Õpilaskodus elavatele õpilastele laienevad Kärdla Põhikooli kodukorras toodud põhimõtted. (Vt lisa Kärdla Põhikooli kodukord) 
3.2.Õpilaskodus toimub töö direktori poolt kinnitatud õpilaskodu päevakava alusel. 
3.3.Õpilane saab õpilaskodus elamiseks oma kindla toa. 
3.4.Õpilaskodu seintele plakatite, kaunistuste jms paigaldamine on lubatud ainult kokkuleppel perenaisega.
3.5.Mööbli ümberpaigutamine on lubatud vajadusel kokkuleppel perenaisega. 
3.6.Õpilaskodu ruumide mööbli rikkumise ja lõhkumise hüvitavad õpilase vanemad. 
3.7.Õpilased peavad õpilaskodus puhtust ja hoiavad oma toa korras. 
3.8.Õpilaskodus kannavad õpilased vahetusjalatseid (susse vm lahtisi jalatseid) 
3.9.Õpilaskodus on õpilasel kaasas koolinädalaks vajalikud riided, jalatsid, koolitarbed, isiklikud hügieenivahendid (hambahari ja -pasta, kamm) 
3.10.Põhikooli õpilastel käivad külas vanemad, omaealiste sõpradega kohtutakse koolis, huviringides, üritustel. Kõik külalised lahkuvad õpilaskodust hiljemalt kell 21.00. 
3.11.Oma tarbeks varutud kiiresti riknevaid toiduaineid hoitakse õpilastele ettenähtud külmikus märgistatult nimesiltidega. 
3.12.Alkoholi, narkootiliste ainete ja tubakatoodete omamine ja tarbimine õpilaskodus ja selle territooriumil on rangelt keelatud. Esimesel eksimusel on kasvatajal õigus õpilane õpilaskodust koju saata ning teha ettepanek õpilaskodu nimekirjast kustutada. 
Õpilasel suitsu- ja alkoholilõhnade tuvastamisel on kasvatajal õigus esitada asjakohane esildis politseile.
3.13.Peksmine, ebatsensuursete sõnade tarvitamine, sõimamine ja lärmamine õpilaskodus on rangelt keelatud.
3.14.Õhtuooteks kell 19.00 -20.00 tulevad KÕIK põhikooli õpilased õpilaskodusse.
3.15.Põhikooli õpilased on õhtul kodus kella 20.30-ks. 
3.16.Õpilaskodu uks suletakse kell 22.15
Hilisem saabumine õpilaskodusse AINULT MÕJUVAL PÕHJUSEL (kooli- või klassiüritused, saabumine hilise praamiga) kasvatajaga kokkuleppel.
3.17 Gümnasistidele:
1)isiklike autode parkimine on lubatud ainult selleks ettenähtud alal. 
2)köögi kasutamine kella 19.00-21.00 
4.Õpilaskodust lahkumine 
4.1.Õpilaskodust lahkumisest teatab õpilane kasvatajale. 
4.2.Koolipäevadel võib õpilane õpilaskodust koju minna või ööbida väljaspool õpilaskodu vanema(hooldaja/eestkostja)suulise või kirjaliku teate alusel kasvatajaga kokkuleppel. 
4.3.Haiguse korral saadetakse õpilane koju. Lahkumiseni viibib haige oma toas.

1.Õpilaskodusse vastuvõtmine 
1.1. Põhikooli õpilased saavad koha kooli õpilaskodus KOV taotluse või/ja, lapsevanema (eestkostja/hooldaja) avalduse alusel, 
2. Õppetöö toimimine 
2.1. Õpilaskodu töötab õppeperioodil pähapäeval kella 20.00-st kuni reedel kella 17.00-ni. Koolivaheajal (va suvine koolivaheaeg) on erandkorras võimalus elada õpilaskodus AINULT riiklikult finantseeritud kohtadel olevatel õpilastel. 
2.2. Õpilaskodu nimekirjas olevad 1.-3.klassi õpilased osalevad peale õppetunde kooli pikapäevarühma töös.
2.3.Õppetunni ajal kella 16.30 – 18.30 viibib õpilane oma toas ja tegeleb õppimisega. 
2.4.Kodused õppetööd sooritanud ja kasvatajale vastanud põhikooli õpilane viibib kogu õppetunni oma toas ja kasutab ülejäänud aega soovitusliku kirjanduse lugemiseks, käsitöö tegemiseks vms õppetööks vajaliku tegevusega. 

2.5. Õpilased, kes ei jõudnud õppimistunni ajal oma koduseid töid tehtud/õpitud jätkavad õppimist õhtuooteni.(kella 19.30-ni) 
3.Õpilaskodu tavad 
3.1.Õpilaskodus elavatele õpilastele laienevad Kärdla Põhikooli kodukorras toodud põhimõtted. (Vt lisa Kärdla Põhikooli kodukord) 
3.2.Õpilaskodus toimub töö direktori poolt kinnitatud õpilaskodu päevakava alusel. 
3.3.Õpilane saab õpilaskodus elamiseks oma kindla toa. 
3.4.Õpilaskodu seintele plakatite, kaunistuste jms paigaldamine on lubatud ainult kokkuleppel perenaisega.
3.5.Mööbli ümberpaigutamine on lubatud vajadusel kokkuleppel perenaisega. 
3.6.Õpilaskodu ruumide mööbli rikkumise ja lõhkumise hüvitavad õpilase vanemad. 
3.7.Õpilased peavad õpilaskodus puhtust ja hoiavad oma toa korras. 
3.8.Õpilaskodus kannavad õpilased vahetusjalatseid (susse vm lahtisi jalatseid) 
3.9.Õpilaskodus on õpilasel kaasas koolinädalaks vajalikud riided, jalatsid, koolitarbed, isiklikud hügieenivahendid (hambahari ja -pasta, kamm) 
3.10.Põhikooli õpilastel käivad külas vanemad, omaealiste sõpradega kohtutakse koolis, huviringides, üritustel. Kõik külalised lahkuvad õpilaskodust hiljemalt kell 21.00. 
3.11.Oma tarbeks varutud kiiresti riknevaid toiduaineid hoitakse õpilastele ettenähtud külmikus märgistatult nimesiltidega. 
3.12.Alkoholi, narkootiliste ainete ja tubakatoodete omamine ja tarbimine õpilaskodus ja selle territooriumil on rangelt keelatud. Esimesel eksimusel on kasvatajal õigus õpilane õpilaskodust koju saata ning teha ettepanek õpilaskodu nimekirjast kustutada. 
Õpilasel suitsu- ja alkoholilõhnade tuvastamisel on kasvatajal õigus esitada asjakohane esildis politseile.
3.13.Peksmine, ebatsensuursete sõnade tarvitamine, sõimamine ja lärmamine õpilaskodus on rangelt keelatud.
3.14.Õhtuooteks kell 19.00 -20.00 tulevad KÕIK põhikooli õpilased õpilaskodusse.
3.15.Põhikooli õpilased on õhtul kodus kella 20.30-ks. 
3.16.Õpilaskodu uks suletakse kell 22.15
Hilisem saabumine õpilaskodusse AINULT MÕJUVAL PÕHJUSEL (kooli- või klassiüritused, saabumine hilise praamiga) kasvatajaga kokkuleppel.
3.17 Gümnasistidele:
1)isiklike autode parkimine on lubatud ainult selleks ettenähtud alal. 
2)köögi kasutamine kella 19.00-21.00 
4.Õpilaskodust lahkumine 
4.1.Õpilaskodust lahkumisest teatab õpilane kasvatajale. 
4.2.Koolipäevadel võib õpilane õpilaskodust koju minna või ööbida väljaspool õpilaskodu vanema(hooldaja/eestkostja)suulise või kirjaliku teate alusel kasvatajaga kokkuleppel. 
4.3.Haiguse korral saadetakse õpilane koju. Lahkumiseni viibib haige oma toas.