Õppetöö

Tugiteenused


Tugispetsialistide poole võib pöörduda nii õpilane kui lapsevanem. Oluline on see, et saaks oma küsimusele vastuse ja mure südamelt ära rääkida. Tugiteenuste maht ning kestus otsustatakse õpilase vajadustest lähtuvalt ning koostöös lapsevanema, tugispetsialiste, klassiõpetaja ning aineõpetajatega.

Tugispetsialistide ülesanded

Haridusliku erivajadusega õpilase õppe koordineerija /HEVKO/ toetab ja juhendab
õpetajat haridusliku erivajaduse väljaselgitamisel ning teeb õpetajale, vanemale ja direktorile
ettepanekuid edaspidiseks pedagoogiliseks tööks, koolis pakutavate õpilase arengut toetavate
meetmete rakendamiseks või täiendavate uuringute läbiviimiseks, tehes selleks koostööd
koolis ja väljaspool kooli ( Rajaleidja keskus, KOV spetsialistid jt).

Koolipsühholoog hindab õppija psühholoogilist arengut ja õppeprotsessis toimetulekut
mõjutavaid tegureid, need on psüühilised protsessid, isiksuse omadused, emotsionaalne
seisund, vaimse tervise probleemid, suhtlemis- ja käitumisoskused. Õppija
tunnetusprotsesside hindamiseks kasutab koolipsühholoog standardiseeritud ja normeeritud
vahendeid; isiksuse omaduste, emotsionaalse seisundi ja vaimse tervise probleemide
hindamiseks kasutab ta teste ja küsimustikke. Samuti hindab koolipsühholoog õppija
käitumist ja vastastikust mõju eakaaslaste, õpetajate ja lapsevanematega.

Sotsiaalpedagoog /ametikoht koolis täitmata/ analüüsib vaatluste ja vestluse põhjal abi vajava õppija ning
võrgustikuliikmetega (õpetajad, lapsevanemad, vajadusel teised tugispetsialistid,
lastekaitsetöötaja, perearst jt) õpilase toimetulekut, seda takistavaid ja toetavaid tegureid.
Sotsiaalpedagoog hindab lapse kaasatust ja sotsiaalset staatust rühmas/klassis, kasutades
sotsiomeetrilisi meetodeid. Õppija sotsiaalset tervist, sh sotsiaalseid oskusi, hindab ta
vaatluste, vestluste, testide ja küsimustikega.

Logopeed /ametikoht koolis täitmata/ selgitab välja kõne- ja keelepuudega, sh suulise ja
kirjaliku kõne probleemidega lapsed, hinnates kommunikatsioonivõimet (suhtlus- ja
kõnemõistmisoskused, hääldus, hääl, sõnavara, kõne sujuvus, grammatiliste vormide ja
lausemallide kasutamise oskus, tekstiloome, lugemis- ja kirjutamisoskus) ning vajadusel
neelamisfunktsiooni.

Eripedagoog hindab õppija arengutaseme vastavust tema vanusele ja eripärade ulatust
tunnetustegevuses (taju, mälu, mõtlemine, tähelepanu), õpioskustes (keskendumine,
töövõime, abi vastuvõtmine jmt), sotsiaalsetes oskustes (suhtlemis- ja koostööoskused,
eneseregulatsioon) ja kommunikatsioonis. Eripedagoog lähtub hindamisel ühelt poolt
õppekava nõuetest ja teiselt poolt õppija lähtetasemest. Hindamise käigus teeb ta kindlaks,
millisel raskusastmel õpetamine, vahendid ja õpitingimused õppijale sobivad.

Palume nõustamiseks ja konsultatsiooniks aeg eelnevalt kokku leppida. 

Distantsõppe perioodidel toimub nõustamine telefoni ja e-maili teel.

Tiiu Malk
HEV koordinaator
tiiumalk@kardla.edu.ee
+372 5042269

Lia Gramakovski
Psühholoog
liagramakovski@kardla.edu.ee
+372 56687106
Vastuvõtuaeg:
Esmaspäevast neljapäevani kella 09.00 - 17.00, kokkuleppel.

Tiia Liibert
Eripedagoog
tiialiibert@kardla.edu.ee

Kädu Aasma
Abiõpetaja
kaduaasma@kardla.edu.ee

Liis Sinilaid
Abiõpetaja
Pikapäevarühma õpetaja
liissinilaid@kardla.edu.ee

Helis Roosimaa
Haridustehnoloog
helisroosimaa@kardla.edu.ee

Abi saamise võimalused: info leiad siit. 

Tugispetsialistide poole võib pöörduda nii õpilane kui lapsevanem. Oluline on see, et saaks oma küsimusele vastuse ja mure südamelt ära rääkida. Tugiteenuste maht ning kestus otsustatakse õpilase vajadustest lähtuvalt ning koostöös lapsevanema, tugispetsialiste, klassiõpetaja ning aineõpetajatega.

Tugispetsialistide ülesanded

Haridusliku erivajadusega õpilase õppe koordineerija /HEVKO/ toetab ja juhendab
õpetajat haridusliku erivajaduse väljaselgitamisel ning teeb õpetajale, vanemale ja direktorile
ettepanekuid edaspidiseks pedagoogiliseks tööks, koolis pakutavate õpilase arengut toetavate
meetmete rakendamiseks või täiendavate uuringute läbiviimiseks, tehes selleks koostööd
koolis ja väljaspool kooli ( Rajaleidja keskus, KOV spetsialistid jt).

Koolipsühholoog hindab õppija psühholoogilist arengut ja õppeprotsessis toimetulekut
mõjutavaid tegureid, need on psüühilised protsessid, isiksuse omadused, emotsionaalne
seisund, vaimse tervise probleemid, suhtlemis- ja käitumisoskused. Õppija
tunnetusprotsesside hindamiseks kasutab koolipsühholoog standardiseeritud ja normeeritud
vahendeid; isiksuse omaduste, emotsionaalse seisundi ja vaimse tervise probleemide
hindamiseks kasutab ta teste ja küsimustikke. Samuti hindab koolipsühholoog õppija
käitumist ja vastastikust mõju eakaaslaste, õpetajate ja lapsevanematega.

Sotsiaalpedagoog /ametikoht koolis täitmata/ analüüsib vaatluste ja vestluse põhjal abi vajava õppija ning
võrgustikuliikmetega (õpetajad, lapsevanemad, vajadusel teised tugispetsialistid,
lastekaitsetöötaja, perearst jt) õpilase toimetulekut, seda takistavaid ja toetavaid tegureid.
Sotsiaalpedagoog hindab lapse kaasatust ja sotsiaalset staatust rühmas/klassis, kasutades
sotsiomeetrilisi meetodeid. Õppija sotsiaalset tervist, sh sotsiaalseid oskusi, hindab ta
vaatluste, vestluste, testide ja küsimustikega.

Logopeed /ametikoht koolis täitmata/ selgitab välja kõne- ja keelepuudega, sh suulise ja
kirjaliku kõne probleemidega lapsed, hinnates kommunikatsioonivõimet (suhtlus- ja
kõnemõistmisoskused, hääldus, hääl, sõnavara, kõne sujuvus, grammatiliste vormide ja
lausemallide kasutamise oskus, tekstiloome, lugemis- ja kirjutamisoskus) ning vajadusel
neelamisfunktsiooni.

Eripedagoog hindab õppija arengutaseme vastavust tema vanusele ja eripärade ulatust
tunnetustegevuses (taju, mälu, mõtlemine, tähelepanu), õpioskustes (keskendumine,
töövõime, abi vastuvõtmine jmt), sotsiaalsetes oskustes (suhtlemis- ja koostööoskused,
eneseregulatsioon) ja kommunikatsioonis. Eripedagoog lähtub hindamisel ühelt poolt
õppekava nõuetest ja teiselt poolt õppija lähtetasemest. Hindamise käigus teeb ta kindlaks,
millisel raskusastmel õpetamine, vahendid ja õpitingimused õppijale sobivad.

Palume nõustamiseks ja konsultatsiooniks aeg eelnevalt kokku leppida. 

Distantsõppe perioodidel toimub nõustamine telefoni ja e-maili teel.

Tiiu Malk
HEV koordinaator
tiiumalk@kardla.edu.ee
+372 5042269

Lia Gramakovski
Psühholoog
liagramakovski@kardla.edu.ee
+372 56687106
Vastuvõtuaeg:
Esmaspäevast neljapäevani kella 09.00 - 17.00, kokkuleppel.

Tiia Liibert
Eripedagoog
tiialiibert@kardla.edu.ee

Kädu Aasma
Abiõpetaja
kaduaasma@kardla.edu.ee

Liis Sinilaid
Abiõpetaja
Pikapäevarühma õpetaja
liissinilaid@kardla.edu.ee

Helis Roosimaa
Haridustehnoloog
helisroosimaa@kardla.edu.ee

Abi saamise võimalused: info leiad siit.