Õppetöö

Tugiteenused


Tugispetsialistide poole võib pöörduda nii õpilane kui lapsevanem. Oluline on see, et saaks oma küsimusele vastuse ja mure südamelt ära rääkida. Tugiteenuste maht ning kestus otsustatakse õpilase vajadustest lähtuvalt ning koostöös lapsevanema, tugispetsialiste, klassiõpetaja ning aineõpetajatega.

TUGITEENUSED

Kärdla Koolis töötavad tugispetsialistid:

Sotsiaalpedagoog – tugimeeskonna juht – Kädu Aasma

kontakt: kaduaasma@kardla.edu.ee, Stuudiumi vahendusel

telefon: 5342 5898

Vastuvõtt kokkuleppel

 

Eripedagoog – Tiia Liibert

kontakt: tiialiibert@kardal.edu.ee; Stuudiumi vahendusel

Vastuvõtt kokkuleppel

 

Psühholoog – Merrild Lebin – veebi teel

Kontakt: merrild.lebin@hiiumaa.ee 

telefon: 5308 3384 

Aja broneerimiseks tuleb nõustajaga ühendust võtta. 

 

Logopeedilise õpiabi õpetaja  - Kristel Vanjuk

kontakt: kristelvanjuk@kardla.edu.ee, Stuudiumi vahendusel

 

Abiõpetaja – Liis Sinilaid

kontakt: liissinilaid@kardla.edu.ee, Stuudiumi vahendusel

 

Õpilaskodu koordinaator – õpiabi õpetaja  - Tiiu Malk

kontakt: tiiumalk@kardal.edu.ee; Stuudiumi teel

 

Tugimeeskonna juht:

õpilaste vajadustest lähtuvalt tugiteenuste koordineerimine ja arendamine koolis, sh õppetöös vajalike muudatuste korraldamine lähtuvalt õpilase vajadustest;

tugimeeskonna juhtimine ja koostöö korraldamine koolis;

õpilast toetava võrgustiku loomine õpilast, pere ning haridus-, sotsiaal- ja tervishoiu valdkonna spetsialiste kaasates.

 

Sotsiaalpedagoog:

• tegeleb õpilastega, et leevendada ja ennetada sotsiaalse tõrjutuse ilminguid ning korraldada preventiivset tööd. Koostöös õpilase, õpetajate ja lapsevanematega selgitab välja esile kerkinud sotsiaalsed ja koolikohustuse täitmist takistavad probleemid, analüüsib hariduse omandamist ja eakohast tegutsemisvõimet takistavaid tegureid ning koordineerib ennetus- ja lahendus tegevusi. Hindamise ja analüüsi tulemusi arvestades koostab tegevusplaani õpilase suhtlemisoskuse ja sotsiaalse pädevuse kujundamiseks ning määratleb erinevatel tasanditel olemasolevad abi- ja tugivõimalused.

• õpetab sotsiaalseid oskusi ja eneseregulatsiooni arengut toetavaid tegevusi.

• koostab käitumise tugikava toetamaks õpilase käitumis- ja suhtlemisoskusi, tunnetusprotsesse, sotsiaalset pädevust ning füüsilist, vaimset ja emotsionaalset tervist.

• juhendab ja nõustab õpetajaid ja lapsevanemaid sobiliku ja õpilast toetava õpi- ja arengukeskkonna kujundamisel, sekkumiste rakendamisel.

• sekkub konfliktiolukorda erapooletult ja lahendustele orienteeritult, selgitab välja konflikti põhjused ning korraldab lepitus- ja vahendustegevusi.

• osaleb õpilast ümbritsevas koostöövõrgustikus ja kaasab vajadusel teisi tugispetsialiste.

Eripedagoog:

Eripedagoog on tugispetsialist, kelle tegevuse eesmärk on eakaaslastest eristuva õppija arengu toetamine ja suunamine, arvestades õppekava(de) nõuete ja võimalustega. Ta teeb koostööd vanemate, õpetajate, teiste erialaspetsialistide ja kolleegidega ning nõustab neid. Eripedagoogi põhitegevus on koostöös teiste spetsialistidega erivajadustega õppija toetamine ja suunamine, eesmärgiga soodustada igakülgselt tema arengut eakohasuse suunas, esmase mahajäämuse ületamine/vähendamine ja teisese mahajäämuse ennetamine/leevendamine eripedagoogiliste vahenditega, tema lähimale arenguvallale vastava õpikeskkonna kujundamine.

Eripedagoogi ülesanne on hinnata õpilase arengu- ja õpioskuste taset ja selgitada välja õpilase arengut mõjutavad ning takistavad tegurid ja õpivajadused. 

Eripedagoog aitab valida õppetöös raskustesse sattunud lapsele jõukohaseid õppemeetodeid,-materjale ja -keskkonda.

 

Logopeed (hetkel koht täitmata)

Logopeediline õpiabi õpetaja:

Töötaja tööülesanneteks on kontakttundide ettevalmistamine ning läbiviimine vastavalt tunni- ja päevaplaanile, eripedagoogilise ja logopeedilise toe pakkumine õpilastele, sh varajane märkamine ning õpiabi I ja II kooliastme õpilastel.

 

Psühholoog:

Õpilaste psühholoogilise arengu ja toimetuleku toetamine koostöös lapsevanemate, õpetajate ning teiste spetsialistidega. Nõustab õpilasi isikliku elu ja õppetööga seotud ning vaimse tervise probleemidega toimetulekul ning ennetamisel, tunnetusprotsesside, vaimsete võimete, käitumis- ja suhtlemisoskuste arendamisel ning õpi- ja karjäärivalikute tegemisel. Viib läbi hindamisi, kavandab ja juhib sekkumisi vastavalt lapse vajadustele. Nõustab vanemaid lapse igapäevaelu ja kohustustega toime tulemisel. Nõustab ja toetab õpetajaid ja haridusasutuse juhtkonda lapse vajadusi arvestava arengu- ja õpikeskkonna kujundamisel. 

 

Abiõpetaja: 

Töötaja peamisteks tööülesanneteks abiõpetajana on õpilaste abistamine õppetunnis ja individuaalselt, vajadusel asendustundide ettevalmistamine ja läbiviimine I – II kooliastmes ning administraatori asendamine, koostöös huvijuhiga aktiivsete vahetundide korraldamine, korrapidamine vahetunnis, õpilaste saatmine väljaspool kooli toimuvatel õppekäikudel.

 

Õpilaskodu koordinaator – õpiabi õpetaja:

Õpilaskodu koordinaatori tööülesanneteks on õpilaskodus olevate laste õppe- ja kasvatustöö küsimuste ning sotsiaalpedagoogiliste küsimuste lahendamine; 

õpilaskodu komplekteerimine, sh soovituste andmine direktorile uute õpilaste vastuvõtuks;

riiklike kohtade tellimise jaoks dokumentatsiooni koostamine;

Õpiabi õpetaja tööülesanneteks on õpiabi tundide ettevalmistamine ja läbiviimine.

Abi saamise võimalused: info leiad siit. 

Tugispetsialistide poole võib pöörduda nii õpilane kui lapsevanem. Oluline on see, et saaks oma küsimusele vastuse ja mure südamelt ära rääkida. Tugiteenuste maht ning kestus otsustatakse õpilase vajadustest lähtuvalt ning koostöös lapsevanema, tugispetsialiste, klassiõpetaja ning aineõpetajatega.

TUGITEENUSED

Kärdla Koolis töötavad tugispetsialistid:

Sotsiaalpedagoog – tugimeeskonna juht – Kädu Aasma

kontakt: kaduaasma@kardla.edu.ee, Stuudiumi vahendusel

telefon: 5342 5898

Vastuvõtt kokkuleppel

 

Eripedagoog – Tiia Liibert

kontakt: tiialiibert@kardal.edu.ee; Stuudiumi vahendusel

Vastuvõtt kokkuleppel

 

Psühholoog – Merrild Lebin – veebi teel

Kontakt: merrild.lebin@hiiumaa.ee 

telefon: 5308 3384 

Aja broneerimiseks tuleb nõustajaga ühendust võtta. 

 

Logopeedilise õpiabi õpetaja  - Kristel Vanjuk

kontakt: kristelvanjuk@kardla.edu.ee, Stuudiumi vahendusel

 

Abiõpetaja – Liis Sinilaid

kontakt: liissinilaid@kardla.edu.ee, Stuudiumi vahendusel

 

Õpilaskodu koordinaator – õpiabi õpetaja  - Tiiu Malk

kontakt: tiiumalk@kardal.edu.ee; Stuudiumi teel

 

Tugimeeskonna juht:

õpilaste vajadustest lähtuvalt tugiteenuste koordineerimine ja arendamine koolis, sh õppetöös vajalike muudatuste korraldamine lähtuvalt õpilase vajadustest;

tugimeeskonna juhtimine ja koostöö korraldamine koolis;

õpilast toetava võrgustiku loomine õpilast, pere ning haridus-, sotsiaal- ja tervishoiu valdkonna spetsialiste kaasates.

 

Sotsiaalpedagoog:

• tegeleb õpilastega, et leevendada ja ennetada sotsiaalse tõrjutuse ilminguid ning korraldada preventiivset tööd. Koostöös õpilase, õpetajate ja lapsevanematega selgitab välja esile kerkinud sotsiaalsed ja koolikohustuse täitmist takistavad probleemid, analüüsib hariduse omandamist ja eakohast tegutsemisvõimet takistavaid tegureid ning koordineerib ennetus- ja lahendus tegevusi. Hindamise ja analüüsi tulemusi arvestades koostab tegevusplaani õpilase suhtlemisoskuse ja sotsiaalse pädevuse kujundamiseks ning määratleb erinevatel tasanditel olemasolevad abi- ja tugivõimalused.

• õpetab sotsiaalseid oskusi ja eneseregulatsiooni arengut toetavaid tegevusi.

• koostab käitumise tugikava toetamaks õpilase käitumis- ja suhtlemisoskusi, tunnetusprotsesse, sotsiaalset pädevust ning füüsilist, vaimset ja emotsionaalset tervist.

• juhendab ja nõustab õpetajaid ja lapsevanemaid sobiliku ja õpilast toetava õpi- ja arengukeskkonna kujundamisel, sekkumiste rakendamisel.

• sekkub konfliktiolukorda erapooletult ja lahendustele orienteeritult, selgitab välja konflikti põhjused ning korraldab lepitus- ja vahendustegevusi.

• osaleb õpilast ümbritsevas koostöövõrgustikus ja kaasab vajadusel teisi tugispetsialiste.

Eripedagoog:

Eripedagoog on tugispetsialist, kelle tegevuse eesmärk on eakaaslastest eristuva õppija arengu toetamine ja suunamine, arvestades õppekava(de) nõuete ja võimalustega. Ta teeb koostööd vanemate, õpetajate, teiste erialaspetsialistide ja kolleegidega ning nõustab neid. Eripedagoogi põhitegevus on koostöös teiste spetsialistidega erivajadustega õppija toetamine ja suunamine, eesmärgiga soodustada igakülgselt tema arengut eakohasuse suunas, esmase mahajäämuse ületamine/vähendamine ja teisese mahajäämuse ennetamine/leevendamine eripedagoogiliste vahenditega, tema lähimale arenguvallale vastava õpikeskkonna kujundamine.

Eripedagoogi ülesanne on hinnata õpilase arengu- ja õpioskuste taset ja selgitada välja õpilase arengut mõjutavad ning takistavad tegurid ja õpivajadused. 

Eripedagoog aitab valida õppetöös raskustesse sattunud lapsele jõukohaseid õppemeetodeid,-materjale ja -keskkonda.

 

Logopeed (hetkel koht täitmata)

Logopeediline õpiabi õpetaja:

Töötaja tööülesanneteks on kontakttundide ettevalmistamine ning läbiviimine vastavalt tunni- ja päevaplaanile, eripedagoogilise ja logopeedilise toe pakkumine õpilastele, sh varajane märkamine ning õpiabi I ja II kooliastme õpilastel.

 

Psühholoog:

Õpilaste psühholoogilise arengu ja toimetuleku toetamine koostöös lapsevanemate, õpetajate ning teiste spetsialistidega. Nõustab õpilasi isikliku elu ja õppetööga seotud ning vaimse tervise probleemidega toimetulekul ning ennetamisel, tunnetusprotsesside, vaimsete võimete, käitumis- ja suhtlemisoskuste arendamisel ning õpi- ja karjäärivalikute tegemisel. Viib läbi hindamisi, kavandab ja juhib sekkumisi vastavalt lapse vajadustele. Nõustab vanemaid lapse igapäevaelu ja kohustustega toime tulemisel. Nõustab ja toetab õpetajaid ja haridusasutuse juhtkonda lapse vajadusi arvestava arengu- ja õpikeskkonna kujundamisel. 

 

Abiõpetaja: 

Töötaja peamisteks tööülesanneteks abiõpetajana on õpilaste abistamine õppetunnis ja individuaalselt, vajadusel asendustundide ettevalmistamine ja läbiviimine I – II kooliastmes ning administraatori asendamine, koostöös huvijuhiga aktiivsete vahetundide korraldamine, korrapidamine vahetunnis, õpilaste saatmine väljaspool kooli toimuvatel õppekäikudel.

 

Õpilaskodu koordinaator – õpiabi õpetaja:

Õpilaskodu koordinaatori tööülesanneteks on õpilaskodus olevate laste õppe- ja kasvatustöö küsimuste ning sotsiaalpedagoogiliste küsimuste lahendamine; 

õpilaskodu komplekteerimine, sh soovituste andmine direktorile uute õpilaste vastuvõtuks;

riiklike kohtade tellimise jaoks dokumentatsiooni koostamine;

Õpiabi õpetaja tööülesanneteks on õpiabi tundide ettevalmistamine ja läbiviimine.

Abi saamise võimalused: info leiad siit.