Õpilaskodu

Töökorralduse alused


Õpilaskodu töökorralduse alused
 

1.Õpilaskodu moodustamine
Õpilaskodu moodustab kooli pidaja
2.Õpilaskodu tegutsemine
Õpilaskodu võimaldab riiklikel kohtadel õpilasele elamise kogu õppeaaasta
jooksul, välja arvatud suvevaheajal.
Suvevaheajal võib kool korraldada õpilaskodus majutust õpilaslaagritele.
3.Õpilaskodu tegevuse juhtimine ja personal
Õpilaskodu tegevust juhib õpilaskodu koordinaator. Õpilaskodu personali
koosseisu määrab direktor, tuginedes haridus- ja teadusministri määrusega
kehtestatud personali miinimumkoosseisule, ning lähtudes kohustusest
luua õpilasele tema individuaalsetele vajadustele ja huvidele vastavad
õppimis,- elamis- ja kasvatustingimused.
4.Õpilaskodu kasvatusrühma suurus
Õpilaskodu kasvatusrühmas võib olla kuni 15 õpilast.
5.Õpilaskodu personali ülesanded ja kohustused, õigused ja vastutus
Õpilaskodu personali ülesanded ja kohustused, õigused ja vastutus
määratakse kooli põhimääruse, töösisekorraeeskirjade, töölepingu ja
ametijuhendiga.
6.Õpilaskodu kodukord ja päevakava
Õpilase elukorralduse õpilaskodus kinnitab direktor õpilaskodu kodukorra ja
päevakavaga, mis on enne antud arvamuse avaldamiseks õppenõukogule,
hoolekogule ja õpilasesindusele.
Õpilaskodu päevakava ja kodukorra koostamisel arvestatakse kooli õppe-ja
kasvatustöö korraldust , õpilasele vajaliku abi ja teenuste osutamist.
Päevakavas peab jääma aega huvitegevuseks ning vaba aja mõttekaks
sisutamiseks.
Õpilaskodu kodukorda ja päevakava tutvustatakse õpilase õpilaskodusse
vastuvõtmisel õpilasele ja lapsevanemale (eestkostjale, hooldajale).
Õpilaskodu kodukord ja päevakava avalikustatakse kooli veebilehel.
Õpilaskodu kasvatustöö arvestust peetakse Stuudiumis „Õpilaskodu
päevikus“.
7.Õpilaskodus õpilastele osutatavad teenused ja abi.
Õpilaskodus õpilasele abi ja teenuste osutamisel lähtutakse lapsevanema
(eestkostja, hooldaja) taotlustest ja soovitustest, kooli pedagoogide
soovitustest.
Õpilaskodus loodud riiklikult toetatavale kohale vastu võetud õpilase puhul

vanema(eestkostja, hooldaja) taotlusele lisatud õpilase elukohajärgse valla-
või linnavalitsuse sotsiaalabi- ja teenuseid korraldava struktuuriüksuse või
ametiisiku taotlusest.
Õpilaskodus loodud riiklikult toetatavale kohale vastu võetud õpilase puhul
teeb kool koostöös õpilase elukohajärgse valla-või linnavalitsuse
sotsiaalabi- ja teenuseid korraldava struktuuriüksuse või amatiisisikuga
vähemalt kord poolaastas kokkuvõtte õppimis- ja elamistingimuste ning
tugitegevuste mõjust õpilase arengule ning pere toimetulekule, mille alusel
antakse hinnang edasisele teenuste ja abi osutamise vajadusele
õpilaskodus.

Õpilaskodu tegutsemise tingimused ja kord
 

 

Õpilaskodu töökorralduse alused
 

1.Õpilaskodu moodustamine
Õpilaskodu moodustab kooli pidaja
2.Õpilaskodu tegutsemine
Õpilaskodu võimaldab riiklikel kohtadel õpilasele elamise kogu õppeaaasta
jooksul, välja arvatud suvevaheajal.
Suvevaheajal võib kool korraldada õpilaskodus majutust õpilaslaagritele.
3.Õpilaskodu tegevuse juhtimine ja personal
Õpilaskodu tegevust juhib õpilaskodu koordinaator. Õpilaskodu personali
koosseisu määrab direktor, tuginedes haridus- ja teadusministri määrusega
kehtestatud personali miinimumkoosseisule, ning lähtudes kohustusest
luua õpilasele tema individuaalsetele vajadustele ja huvidele vastavad
õppimis,- elamis- ja kasvatustingimused.
4.Õpilaskodu kasvatusrühma suurus
Õpilaskodu kasvatusrühmas võib olla kuni 15 õpilast.
5.Õpilaskodu personali ülesanded ja kohustused, õigused ja vastutus
Õpilaskodu personali ülesanded ja kohustused, õigused ja vastutus
määratakse kooli põhimääruse, töösisekorraeeskirjade, töölepingu ja
ametijuhendiga.
6.Õpilaskodu kodukord ja päevakava
Õpilase elukorralduse õpilaskodus kinnitab direktor õpilaskodu kodukorra ja
päevakavaga, mis on enne antud arvamuse avaldamiseks õppenõukogule,
hoolekogule ja õpilasesindusele.
Õpilaskodu päevakava ja kodukorra koostamisel arvestatakse kooli õppe-ja
kasvatustöö korraldust , õpilasele vajaliku abi ja teenuste osutamist.
Päevakavas peab jääma aega huvitegevuseks ning vaba aja mõttekaks
sisutamiseks.
Õpilaskodu kodukorda ja päevakava tutvustatakse õpilase õpilaskodusse
vastuvõtmisel õpilasele ja lapsevanemale (eestkostjale, hooldajale).
Õpilaskodu kodukord ja päevakava avalikustatakse kooli veebilehel.
Õpilaskodu kasvatustöö arvestust peetakse Stuudiumis „Õpilaskodu
päevikus“.
7.Õpilaskodus õpilastele osutatavad teenused ja abi.
Õpilaskodus õpilasele abi ja teenuste osutamisel lähtutakse lapsevanema
(eestkostja, hooldaja) taotlustest ja soovitustest, kooli pedagoogide
soovitustest.
Õpilaskodus loodud riiklikult toetatavale kohale vastu võetud õpilase puhul

vanema(eestkostja, hooldaja) taotlusele lisatud õpilase elukohajärgse valla-
või linnavalitsuse sotsiaalabi- ja teenuseid korraldava struktuuriüksuse või
ametiisiku taotlusest.
Õpilaskodus loodud riiklikult toetatavale kohale vastu võetud õpilase puhul
teeb kool koostöös õpilase elukohajärgse valla-või linnavalitsuse
sotsiaalabi- ja teenuseid korraldava struktuuriüksuse või amatiisisikuga
vähemalt kord poolaastas kokkuvõtte õppimis- ja elamistingimuste ning
tugitegevuste mõjust õpilase arengule ning pere toimetulekule, mille alusel
antakse hinnang edasisele teenuste ja abi osutamise vajadusele
õpilaskodus.

Õpilaskodu tegutsemise tingimused ja kord