Õpilaskodu

Töökorralduse alused


Õpilaskodu töökorralduse alused
1.Õpilaskodu moodustamine

Õpilaskodu moodustab kooli pidaja 
2.Õpilaskodu tegutsemine
Õpilaskodu tegutseb õppeperioodil, välja arvatud koolivaheajad. 
Suvevaheajal korraldab õpilaskodu majutust õpilaslaagritele. 
3.Õpilaskodu tegevuse juhtimine ja personal
Õpilaskodu tegevust juhib tugiteenuste juht. Õpilaskodu personali koosseisu määrab direktor, tuginedes haridus- ja teadusministri määrusega kehtestatud personali miinimumkoosseisule, ning lähtudes kohustusest luua õpilasele tema individuaalsetele vajadustele ja huvidele vastavad õppimis,- elamis- ja kasvatustingimused. 
4.Õpilaskodu kasvatusrühma suurus
Õpilaskodu kasvatusrühmas võib olla kuni 15 õpilast. 
5.Õpilaskodu personali ülesanded ja kohustused, õigused ja vastutus
Õpilaskodu personali ülesanded ja kohustused, õigused ja vastutus määratakse kooli põhimääruse, kollektiivlepingu, töösisekorraeeskirjade, töölepingu ja ametijuhendiga. 
6.Õpilaskodu kodukord ja päevakava 
Õpilase elukorraldus õpilaskodus määratakse kooli hoolekogu heakskiidetud ja direktori kinnitatud õpilaskodu kodukorra ja päevakavaga. 
Õpilaskodu päevakava ja kodukorra koostamisel arvestatakse kooli õppe-ja kasvatustöö korraldust , õpilasele vajaliku abi ja teenuste osutamist. Päevakavas peab jääma aega huvitegevuseks ning vaba aja mõttekaks sisutamiseks. 
Õpilaskodu kodukorda ja päevakava tutvustatakse õpilase õpilaskodusse vastuvõtmisel õpilasele ja lapsevanemale (eestkostjale, hooldajale). Õpilaskodu kodukord ja päevakava avalikustatakse kooli veebilehel. 
Õpilaskodu kasvatustöö arvestust peetakse „Kasvatusrühma päevikus“. 
7.Õpilaskodus õpilastele osutatavad teenused ja abi. 
Õpilaskodus õpilasele abi ja teenuste osutamisel lähtutakse lapsevanema (eestkostja, hooldaja) taotlustest ja soovitustest, kooli pedagoogide soovitustest. 
Õpilaskodus loodud riiklikult toetatavale kohale vastu võetud õpilase puhul vanema(eeskostja, hooldaja) taotlusele lisatud õpilase elukohajärgse valla- või linnavalitsuse sotsiaalabi- ja teenuseid korraldava struktuuriüksuse või ametiisiku taotlusest. 
Õpilaskodus loodud riiklikult toetatavale kohale vastu võetud õpilase puhul teeb kool koostöös õpilase elukohajärgse valla- või linnavalitsuse sotsiaalabi- ja teenuseid korraldava struktuuriüksuse või amatiisisikuga vähemalt kord poolaastas kokkuvõtte õppimis- ja elamistingimuste ning tugitegevuste mõjust õpilase arengule ning pere toimetulekule, mille alusel antakse hinnang edasisele teenuste ja abi osutamise vajadusele õpilaskodus. 

Õpilaskodu töökorralduse alused
1.Õpilaskodu moodustamine

Õpilaskodu moodustab kooli pidaja 
2.Õpilaskodu tegutsemine
Õpilaskodu tegutseb õppeperioodil, välja arvatud koolivaheajad. 
Suvevaheajal korraldab õpilaskodu majutust õpilaslaagritele. 
3.Õpilaskodu tegevuse juhtimine ja personal
Õpilaskodu tegevust juhib tugiteenuste juht. Õpilaskodu personali koosseisu määrab direktor, tuginedes haridus- ja teadusministri määrusega kehtestatud personali miinimumkoosseisule, ning lähtudes kohustusest luua õpilasele tema individuaalsetele vajadustele ja huvidele vastavad õppimis,- elamis- ja kasvatustingimused. 
4.Õpilaskodu kasvatusrühma suurus
Õpilaskodu kasvatusrühmas võib olla kuni 15 õpilast. 
5.Õpilaskodu personali ülesanded ja kohustused, õigused ja vastutus


Õpilaskodu personali ülesanded ja kohustused, õigused ja vastutus määratakse kooli põhimääruse, kollektiivlepingu, töösisekorraeeskirjade, töölepingu ja ametijuhendiga. 
6.Õpilaskodu kodukord ja päevakava 
Õpilase elukorraldus õpilaskodus määratakse kooli hoolekogu heakskiidetud ja direktori kinnitatud õpilaskodu kodukorra ja päevakavaga. 
Õpilaskodu päevakava ja kodukorra koostamisel arvestatakse kooli õppe-ja kasvatustöö korraldust , õpilasele vajaliku abi ja teenuste osutamist. Päevakavas peab jääma aega huvitegevuseks ning vaba aja mõttekaks sisutamiseks. 
Õpilaskodu kodukorda ja päevakava tutvustatakse õpilase õpilaskodusse vastuvõtmisel õpilasele ja lapsevanemale (eestkostjale, hooldajale). Õpilaskodu kodukord ja päevakava avalikustatakse kooli veebilehel. 
Õpilaskodu kasvatustöö arvestust peetakse „Kasvatusrühma päevikus“. 
7.Õpilaskodus õpilastele osutatavad teenused ja abi. 
Õpilaskodus õpilasele abi ja teenuste osutamisel lähtutakse lapsevanema (eestkostja, hooldaja) taotlustest ja soovitustest, kooli pedagoogide soovitustest. 
Õpilaskodus loodud riiklikult toetatavale kohale vastu võetud õpilase puhul vanema(eeskostja, hooldaja) taotlusele lisatud õpilase elukohajärgse valla- või linnavalitsuse sotsiaalabi- ja teenuseid korraldava struktuuriüksuse või ametiisiku taotlusest. 
Õpilaskodus loodud riiklikult toetatavale kohale vastu võetud õpilase puhul teeb kool koostöös õpilase elukohajärgse valla- või linnavalitsuse sotsiaalabi- ja teenuseid korraldava struktuuriüksuse või amatiisisikuga vähemalt kord poolaastas kokkuvõtte õppimis- ja elamistingimuste ning tugitegevuste mõjust õpilase arengule ning pere toimetulekule, mille alusel antakse hinnang edasisele teenuste ja abi osutamise vajadusele õpilaskodus.